उत्तरपुस्तिका छपाई गरी सप्लाई गर्ने बारेको बोलपत्र आव्हान

पोखरा विश्वविद्यालय
परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय
लेखनाथ –१२, ढुङ्गेपाटन, कास्की

उत्तरपुस्तिका छपाई गरी सप्लाई गर्ने बारेको बोलपत्र आव्हान

(प्रथम पटक प्रकाशित मितिः– २०७२।०६।२२)