Information Portal

सूचना पोर्टल

  • प्रकाशन सामग्री अपलोड गर्नुहोस्: (प्रकाशन सामाग्री नेपाली वा अङ्ग्रेजी शब्दमा Word File वा PDF मा पठाउन सकिनेछ । प्रकाशन सामाग्रीमा २०७९ साल श्रावण महिनाका प्रशासनिक एवम् शैक्षिक गतिविधि र क्रियाकलापहरूलाई मात्र समेट्नुपर्नेछ ।)

  • Accepted file types: docx, pdf, jpg.
  • Accepted file types: docx, pdf, jpg.
  • Accepted file types: docx, pdf, jpg.
  • प्रकाशन सामाग्रीसँग सम्बन्धित तस्विरहरू अपलोड गर्नुहोस् ।