Curriculum-Syllabus

 1. Curriculum for Assistant Administrative (Lab) Level Examination
 2. Curriculum for Head Assistant (Lab) Level Examination
 3. Curriculum for Lecturer Level Examination
 4. Curriculum for Instructor Level Examination (Computer Applications )
 5. मुख्य सहायक (प्रशासन) पदको लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम (आन्तरिक परीक्षा)
 6. सहायक प्रशासक (प्रशासन) पदको लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम (आन्तरिक परीक्षा)
 7. उप– प्रशासक (प्रशासन) पदको लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम (आन्तरिक परीक्षा)
 8. उप–प्रशासक (लेखा) पदको लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम (आन्तरिक परीक्षा)
 9. सहायक प्रशासक (पुस्तकालय) पदको लिखित परीक्षाको पाठ्क्रम
 10. मुख्य सहायक (लेखा) पदको लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम (आन्तरिक परीक्षा)
 11. उप–प्रशासक (पुस्तकालय) पदको लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम (आन्तरिक)
 12. Curriculum for Assistant Instructor Computer Level Examination
 13. Curriculum for Assistant Instructor Electrical Level Examination
 14. Curriculum for Deputy Instructor (Mechanical) Level Examination
 15. Curriculum for Assist Instructor (Electronics) Level Examination
 16. Curriculum for Assist Instructor (Civil) Level Examination
 17. सहायक प्रशासक (प्रशासन) पदको लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम (खुल्ला)
 18. मुख्य सहायक (प्रशासन) पदको लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम (खुल्ला)
 19. सहायक (प्रशासनर लेखा र कम्प्युटर र रिसेप्सोनिष्ट) पदको लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम (खुल्ला)
 20. सहायक प्रशासक (लेखा) खुल्ला
 21. मुख्य सहायक (लेखा) खुल्ला
 22. Curriculum for Deputy Administrative (Lab) Level Examination
 23. Syllabus for Deputy Administrator (Civil Engineering) Level Examination
नोटः पोवि सेवा आयोगको परीक्षामा सम्मिलित हुने खुला तथा समावेशीतर्फका सबै तहका परीक्षार्थीले लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण हुनको लागि कुल पूर्णाङ्को ५० (पचास) प्रतिशत अङ्क अनिवार्यरूपमा ल्याउनुपर्नेछ ।