Pokhara University Management Admission Test (PUMAT) को लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण हुने उम्मेदवारहरूको Merit List प्रकाशित गरिएको सूचना