Pokhara University Management Admission Test को योग्यताक्रम सूचि प्रकाशित (Merit List) गरिएको सम्बन्धी सूचना !!!