MBA, MCIS र MHCM कार्यक्रमहरूको छात्रवृत्तिको प्रवेश परीक्षा तथा परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना ।।।