Bachelor of Engineering का सम्पूर्ण कार्यक्रमहरूको Orientation Class सम्बन्धी सूचना