स्वास्थ्य विज्ञान सङ्काय अन्तर्गतका स्नातकतहको भर्नासम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना