स्वास्थ्य विज्ञान सङ्कायः स्नातकतहको भर्नासम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना