स्नातकतहमा छात्रवृत्ति प्राप्त गरेको पत्र बुझ्न आउनेसम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना !!!