स्कूल अफ विजनेसः सामाग्री तथा सेवा आपूर्ति गर्न सूचि दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना