स्कूल अफ ईञ्जिनियरिङ्गको दोस्रो भर्नासम्बन्धी सूचना !!!