स्कूल अफ ईञ्जिनियरिङ्गः बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना