सूचना: पोखरा विश्वविद्यालयको आधिकारिक इमेल संचालनमा आएको सम्बन्धमा !

पोखरा विश्वविद्यालयको आधिकारिक इमेलमा high trffice र response time ले गर्दा आएको समस्या समाधान भएको व्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छौं ।
सूचना साखा
पोखरा विश्वविद्यालय