सूचना: पोखरा विश्वविद्यालयको आधिकारिक इमेल संचालनमा आएको सम्बन्धमा !