सहायक प्रशासक ( सिभिल ईञ्जिनियरिङ्ग) पदको करार सेवाको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।