सत्रौं दीक्षान्त समारोहमा सहभागिता तथा दीक्षान्त पोशाक वितरणसम्बन्धी सूचना