व्यवस्थापन सङ्कायः MCIS र MHCM कार्यक्रमको पूर्ण शुल्कीय प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण हुने उम्मेदवारहरूको योग्यताक्रम सूची (Merit List) प्रकाशित गरिएको सूचना !!!