व्यवस्थापन संकायः MBA कार्यक्रमको छात्रवृत्ति परीक्षामा उत्तीर्ण हुने उम्मेदवारहरुको Merit List प्रकाशित गरिएको सूचना