व्यवस्थापन संकायः स्नातकोत्तरतह MBA कार्यक्रमको छात्रवृत्ति परीक्षामा उत्तीर्ण हुने उम्मेदवारहरूको योग्यताक्रम सूचि (Merit List) प्रकाशित गरिएको सूचना !!!