विशेष मौका परीक्षासम्बन्धी परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको सूचना