विज्ञान तथा प्रविधि सङ्कायः पूर्ण शुल्कीय तथा छात्रवृत्तिको स्नातकोत्तरतहका कार्यक्रमहरूको प्रवेश परीक्षाको Final Merit List प्रकाशनसम्बन्धी सूचना

Final Merit सूचना

Category A_Paying                          Category A_Scholarship

Category B_Paying                           Category B_Scholarship

Category C_Paying                          Category C_Scholarship

Category D_Paying                          Category D_Scholarship

Category E_Paying                          Category E_Scholarship

Category F_Paying                         Category F_Scholarship

 

Quota Distribution                            अनुसुचि-फाराम