विज्ञान तथा प्रविधि संकायः पूर्णशुल्कीयको ME Computer/MSc ISE/MSc Computer Science, MSc NRM/MSc IWRM/MSc EM र MSc Bioinformatics कार्यक्रमहरूको दोस्रो प्रवेश परीक्षाको Merit List प्रकाशनसम्बन्धी सूचना