मालसामान तथा सेवा आपूर्तिका लागि सूची दर्ता सम्बन्धी सूचना !!!