मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकायः MDEVS को केन्द्रीकृत प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गरिएको सूचना