महाविद्यालयहरूलाई स्नातकतहको रजिष्ट्रेशन फारम भरी पठाउनेसम्बन्धी सूचना