महाविद्यालयहरुलाई स्नातकोत्तर तहको रजिष्ट्रेशन फारम पठाउने सम्बन्धी सूचना