फाराम तथा खामहरु छपाई गरी सप्लाई गर्ने बारेको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान