प्रशासनिक पदहरूको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशनसम्बन्धी सूचना