प्रवेश परीक्षा (स्नातकतह, B. Optometry )–२०७५ को नतिजा प्रकाशनसम्बन्धी सूचना