प्रवेश परीक्षा (व्याचलर अफ फिजियोथेरापी) – २०७५ को नतिजा प्रकाशनसम्बन्धी सूचना