पोखरा विश्वविद्यिालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको उत्तरपुस्तिका देखाउने तथा उत्तरपुस्तिकाको प्रमाणित प्रतिलिपि दिने सम्बन्धी जरुरी सूचना