पोखरा विश्वविद्यिालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको सूचना