पोखरा विश्वविद्यालय, योजना तथा कार्यक्रम महाशाखाको सूचना