पोखरा विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तरवार्तासम्बन्धी सूचना