पोखरा विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयको अन्तरवार्तासम्बन्धी सूचना