पोखरा विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयको प्रशासनिक पदहरूको अन्तरवार्ताको नतिजा प्रकाशनसम्बन्धी सूचना