पोखरा विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालः दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना