पोखरा विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको बस सञ्चालनसम्बन्धी सूचना