पोखरा विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको सूचना !!!