पोखरा विश्वविद्यालय अन्तर्गतका सम्बन्धनप्राप्त कलेजहरूलाई शुल्क बुझाउने सम्बन्धमा अत्यन्त जरूरी सूचना