पोखरा विश्वविद्यालय अनुसन्धान केन्द्रको जरूरी सूचना !!!