पोखरा विश्वविद्यालयबाट नविकरण गर्न छुट भएका सम्बन्धनप्राप्त कलेजहरूलाई नविकरण गर्ने बारेको अत्यन्त जरूरी सूचना !!!