पोखरा विश्वविद्यालयको सम्बन्धनसम्बन्धी शुल्कहरू फिर्ता गर्ने बारेको पुनः प्रकाशित सूचना