पोखरा विश्वविद्यालयको सत्रौ दीक्षान्त समारोहमा भागलिन Online फाराम भर्ने म्याद थपसम्बन्धी सूचना