विशेष मौका परीक्षा सम्बन्धमा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको अत्यन्त जरूरी सूचना