आशयपत्र (EOI) मुल्यांकन गरी संक्षिप्त सूचि (Short Listing) तयार पारिएको सूचना !!!