PU Officials

PU Authorities

K.P. Sharma Oli
(Rt. Hon'ble Prime Minister)
Krishna Gopal Shrestha
Prof. Prem Narayan Aryal, PhD
Raghunath Adhikari
Assoc. Prof. Dipak Bahadur Bhandari, Ph.D