Transcript/Character Certificate Upload गर्न समय थप गरिएको सम्बन्धि सूचना ।