School of Development & Social Engineering, पोखरा विश्वविद्यालयको फर्म भर्ने म्याद थप गरिएको सूचना

School of Development & Social Engineering, पोखरा विश्वविद्यालयको फर्म भर्ने म्याद थप गरिएको सूचना

logo_nonofficial_copy

 

Bachelor of Development Studies मा भर्नाको

लागि फर्म भर्ने म्याद

मिति २०७० असोज ९ गते सम्म भएकोमा

विशेष कारणवश यहि मिति २०७० असोज १५ गतेसम्म भर्ना म्याद थप गरिएको

व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना

प्रकाशित गरिएको छ ।

 

भर्ना समिति–२०७०

स्कूल अफ डेभलपमेन्ट एण्ड सोसल ईञ्जिनियरिङ्ग, पोखरा विश्वविद्यालय

लेखनाथ, कास्की । फोन नं. ०६१५६१६९९