स्कूल अफ बिजनेश, पोखरा विश्वविद्यालयको फर्म भर्ने म्याद थप गरिएको सूचना

स्कूल अफ बिजनेश, पोखरा विश्वविद्यालयको फर्म भर्ने म्याद थप गरिएको सूचना

logo_nonofficial_copy

 BBA, BBA-BI भर्नाको लागि फर्म भर्ने म्याद

मिति २०७० असोज ६ गते भएकोमा

विशेष कारणवश यहि मिति २०७० असोज ११ गतेसम्म थप गरिएको

व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना

प्रकाशित गरिएको छ ।

 

भर्ना समिति–२०७०

स्कूल अफ बिजनेश, पोखरा विश्वविद्यालय

लेखनाथ, कास्की । फोन नं.ः– ०६१–५६१५४७